Catering op maat: wy kinne it totaalkonsept foar jo fersoargje!

Organisaasje- en cateringbedriuw Waal Friesland fersoarget û.o.:

Bedriuwspresintaasjes, produktpresintaasjes

Personielsjûnen, bedriuwsútstapkes en personielsfeesten

Iepenings, resepsjes, jubilea

Kursussen, workshops, temadagen

Gearkomsten, meetings

Bedriuwslunsj, buffetten en oerwurkmielen

Ferhier nedichheden

Wy fersoargje catering op maat by jo op it bedriuw of op lokaasje.

By alles wat wy oanbiede kinne wy op fersyk de hiele “oanklaaiïng” leverje.

As jo dat wolle, soargje wy foar freonlik betsjinjend personiel, sadat jo jo hielendal wije kinne oan jo relaasjes.

Freegje hielendal frijbliuwend in offerte oan foar catering op maat.

Hawwe jo of hat ien fan jo gasten in allergy? Jou it oan ús troch!

Us kontaktgegevens:

Telefoan: (0513) 499594
Faks: (0513) 498138
Mobyl: (06) 53383916
Buorren 1, 8525 EB Langwar

info@waalfrieslandcatering.nl 
Of lit in berjocht efter

Wat kinne wy foar jo fersoargje?

Organisaasje- en cateringbedriuw WAAL FRIESLAND fersoarget jo catering op elk gebiet.