Catering op maat: wy kinne it totaalkonsept foar jo fersoargje!

Organisaasje- en cateringbedriuw Waal Friesland fersoarget û.o.:

Brulloften

Buertfeesten, feestjûnen 

Gearkomsten, jubilea

Buffetten, barbecues, gourmets 

Hapkes en drankjes 

Ferhier nedichheden 

Wy kinne alles fersoargje by jo thús of op de lokaasje dy’t jo oanjouwe.

By ús arranzjeminten kinne jo rekkenje op flotte en betroubere service. Wy stelle mei jo in arranzjemint gear dat optimaal oanslút by jo winsken en budzjet.

By alles wat wy oanbiede kinne wy op fersyk de hiele “oanklaaiïng” fersoargje.
As jo dat wolle, soargje wy foar freonlik betsjinjend personiel, sadat jo jo hielendal wije kinne oan jo gasten.

Freegje hielendal frijbliuwend in offerte oan foar catering op maat 

Hawwe jo of hat ien fan jo gasten in allergy? Jou it oan ús troch!

Us kontaktgegevens:

Telefoan: (0513) 499594
Faks: (0513) 498138
Mobyl: (06) 53383916
Buorren 1, 8525 EB Langwar

info@waalfrieslandcatering.nl 
Of lit in berjocht efter

Wat kinne wy foar jo fersoargje?

Organisaasje- en cateringbedriuw WAAL FRIESLAND fersoarget jo catering op elk gebiet.