Meie wy ús efkes foarstelle?

Organisaasje- en cateringbedriuw Waal Friesland organisearret en fersoarget de catering foar bedriuwen, ynstellings, ferienings, mar ek yn ’e persoanlike sfear. Jo kinne dêrby ûnder oare tinke oan: bedriuwspresintaasjes, iepenings, bedriuwsútstapkes, feestjûnen, brulloften, jierdeis, buffetten, barbecues, hapkes en drankjes ensfh.

Boppedat kinne wy de hiele oanklaaiïng fan jo feest fersoargje: biertaps, koelkasten, tafels en stuollen, hjerringkarre ensfh.

Om sokke festiviteiten, grut of lyts, te organisearjen is saakkundichheid nedich.
Harkje nei jo winsken, oandacht foar jo situaasje: dat is de krêft fan ús bedriuw. Alle produkten wurde farsk en op ambachtlike wize klearmakke yn ús moderne bedriuwskeuken.

Hawwe jo of hat ien fan jo gasten in allergy? Jou it oan ús troch!

Us kontaktgegevens:

Telefoan: (0513) 499594
Faks: (0513) 498138
Mobyl: (06) 53383916
Buorren 1, 8525 EB Langwar

info@waalfrieslandcatering.nl 
Of lit in berjocht efter

Wat kinne wy foar jo fersoargje?

Organisaasje- en cateringbedriuw WAAL FRIESLAND fersoarget jo catering op elk gebiet.